Traducció de vídeos corporatius

Subtítols o veu en off en altre idioma? Traduïsc vídeos corporatius en qualsevol d’estes dues modalitats o combinant ambdues perquè els meus clients puguen donar-se a conéixer a tots els seus mercats.